rbvslavija.webs.com

Click here to edit subtitle

                 LINK ZA NOVIJE VESTI -  201

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА


Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој РБМ спорта и од користи за његове чланове, а нарочито :
1) обезбеђује услове за бављење РБМ спортом члановима Клуба,
2) заступа спортске интересе чланова клуба,
3) обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,
4) организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника,
5) јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,
6) учествује у изградњи,одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Клубу,
7) издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба,
8) обавља друге активности у циљу развоја РБМ спорта.
9) клуб не одговара за чланове клуба на путу до куће-сале
10) клуб организује и изводи чланове на домаћа и међународна такмичења


Права и обавезе чланова Клуба су да :

1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу унапређења спорта,
2) непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у клубу,
4) Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности,
5)  Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
7)  учествују у стручним активностима клуба,
8) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух.
9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Клуба и одлукама органа Клуба.
10) учествују у стручним активностима клуба,
11) остварују увид у рад Клуба и његових органа,
12) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба,
13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба,
15) Чувају спортски и друштвени углед Клуба,
16) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.